Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Να περάσει από την βουλή η μείωση της θητείας!

Φύτος Κωνσταντίνου, βουλευτής Λευκωσίας

Στις 15 Ιανουαρίου 2008 κατέθεσα, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Πρόταση Νόμου που τροποποιεί τον Περί Εθνικής Φρουράς Νόμο. Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν το θέμα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας που αποτελεί επαχθές επακόλουθο της διαχρονικής τουρκικής επεκτατικότητας και υψηλό καθήκον διαφύλαξης της εδαφικής μας ακεραιότητας. Επιδίωξη της πρότασης του ΔΗΚΟ είναι η ανάληψη αυτής της μεγάλης ευθύνης από τα συντεταγμένα θεσμικά όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκφράζουν την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία της κυπριακής πολιτείας.

Σήμερα, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για όλους τους στρατεύσιμους ορίζεται ως εικοσιπεντάμηνη, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο ορίσει συντομότερη θητεία για οποιαδήποτε κλάση κατάταξης. Προτείνεται όπως το σημείο αυτό τροποποιηθεί έτσι ώστε η απόφαση για μείωση της στρατιωτικής θητείας να μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την κατάθεση Νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για σαφή επανακαθορισμό της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας.

Επιπλέον, στο ίδιο Άρθρο του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα της σύντμησης της στρατιωτικής θητείας σε περίοδο όχι μικρότερη των τριών μηνών είτε κατά σειρά κατάταξης, είτε κατά τμήμα σειράς κατάταξης, είτε κατά κατηγορία στρατευσίμων είτε για μεμονωμένα άτομα, μετά από τη συμπλήρωση θητείας διάρκειας ενός έτους ή όποτε άλλοτε το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι προσφέρεται η δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Με την προτεινόμενη αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας το Υπουργικό Συμβούλιο θα δικαιούται να περιορίσει τη στρατιωτική θητεία μόνο κατά κατηγορία στρατευσίμων για οικογενειακούς λόγους και επιδιώκεται η επανεξέταση και ένταξή όλων των περιπτώσεων μειωμένης θητείας εντός ενός καθολικώς αποδεκτού πλαισίου νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Άμυνας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Σκοπός της Πρότασης Νόμου του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η διαμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσέγγιση των αναγκαίων ευρύτατων πολιτικών, κοινοβουλευτικών και εθνικών συναινέσεων για τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας του τόπου. Το θέμα του εύρους της περιόδου της στρατιωτικής θητείας είναι ύψιστης εθνικής σημασίας και είναι απαραίτητη η υπεύθυνη διαχείρισή του με την παροχή της δυνατότητας επίτευξης της απαραίτητης εθνικής ομοψυχίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συμμετοχής και της συνυπευθυνότητας όλων στη διαρκή ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων. Οι καιροί είναι τέτοιοι που απαιτούν την ενότητα, τη σύμπνοια και τη συμπόρευση, μέσα από τη λειτουργία της δημοκρατίας με τρόπο που να διασφαλίζει τον πολιτικό έλεγχο και που να μην παρέχει υπερεξουσίες, που δυνατόν να καταστούν μοιραίες.
Σχόλιο Καλά τα λέει, όπως πάντα ο Φ. Κωνσταντίνου. Η ουσία δεν είναι ωστόσο να σταματήσουμε μόνο την μείωση της θητείας. Έχουμε την γενική κατάρρευση της αμυντικής μας ικανότητας, την καταστροφή της Παιδείας, την απίστευτη υποχώρηση στο Κυπριακό και τόσα άλλα. Η αποχώρηση των κομμάτων του κέντρου από την Κυβέρνηση είναι μονόδρομος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: